Керівні органи

struktura

{jcomments off}

До  органів управління Клубу належать:

  1. Загальні Збори Клубу
  2. Правління Клубу
  3. Виконавча дирекція Клубу
  4. Контрольна Комісія Клубу

Найвищим керівним органом Громадської організації «Футбольний Клуб «Калуш»» являються Загальні Збори, що проводяться не рідше, як один раз на два роки. На них визначаються основні напрями діяльності Клубу, обирається керівництво, розглядаються звіти керівників. Загальні Збори правомочні за наявності не менше половини членів Клубу. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Рішення щодо змін до Статуту, припинення діяльності Клубу, внесення змін і доповнень до діючих положень вважаються прийнятими, якщо вони набрали більше як дві третини голосів від присутніх. Рішення Загальних Зборів є обов’язковими до виконання всіма органами та членами Клубу.

В період між Загальними Зборами керівним органом організації є Правління Клубу, яке очолює Президент. Кількісний склад Правління змінюється та оновлюється за рішенням Загальних Зборів. Засідання Правління Клубу скликаються не рідше одного разу на три місяці. Правління здійснює всі повноваження від імені Клубу, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю, за рівної кількості голосів вирішальним є голос Президента Клубу.

Президент Клубу обирається Загальними Зборами терміном на два роки і очолює Правління та керує Виконавчою Дирекцією. Він представляє Клуб у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, організаціями, установами і підприємствами, громадянами та об’єднаннями громадян. Президент також здійснює оперативне управління майном і коштами Клубу, підписує рішення Загальних Зборів, Правління та інші документи.

Виконавча Дирекція забезпечує досягнення мети та статутних завдань Клубу в межах, які визначені Правлінням Клубу. До складу Виконавчої Дирекції входять виконавчий директор, заступник виконавчого директора по спортивно-виховній роботі, головний бухгалтер, головний тренер, керівники виробничо-комерційних підрозділів Клубу, інші посадовці згідно затвердженої Правлінням Клубу структури. До компетенції Виконавчої Дирекції відноситься вирішення питань юридичної, фінансової та поточної діяльності Клубу, а також планування, забезпечення і контроль навчально-тренувального процесу. Склад Виконавчої Дирекції та Виконавчий Директор призначаються та звільняються Президентом за погодженням з Правлінням Клубу. Виконавчий директор та члени Виконавчої Дирекції можуть перебувати з Клубом в офіційних трудових відносинах та одержувати за свою роботу заробітну платню.

Контрольна Комісія обирається Загальними Зборами Клубу терміном на два роки. Її повноваження – контроль за виконанням Статуту, рішень Загальних Зборів, звітністю Правління Клубу, Виконавчої Дирекції та станом господарсько-фінансової діяльності Клубу, а також реєстрація змін та доповнень до Статуту Клубу. Для виконання покладених на неї завдань, Контрольна Комісія має право вимагати від Правління і Виконавчої Дирекції всі необхідні для перевірки діяльності Клубу документи. Контрольна Комісія проводить перевірку діяльності Клубу не рідше, як один раз на рік.